Couple Retreat EDEN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.COUPLERETREATEDEN.COM

Par 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży na odległość książek i materiałów edukacyjnych przez
 2. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów:
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze );
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze );
  • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze );
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenia terminów:
  • Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze sprzedażą książek i świadczeniem Usług Szkoleniowych;
  • Serwis – prowadzenie przez Administratora sprzedaży książek i Usług Szkoleniowych w postaci transakcji online zorganizowanej na stronie internetowej znajdującej się pod adresem jakpozyskiwacklientow.pl;
  • Administrator – na potrzeby niniejszego regulaminu bmi Pracownia Psychologiczna Barbara Maria Idziorek z siedzibą w Puszczykowie (62-040) przy ul. Świerkowej 8, REGON: 301831811, NIP: 7792112556 – zwanych później BMI, niezależnie czy przedmiotem sprzedaży są produkty i usługi oferowane przez Administratora, czy przez Partnerów Administratora na podstawie umów lub porozumień;
  • Usługi i Produkty – przede wszystkim Sesje Psychologiczne i Terapeutyczne, Książki (w tym e-booki), Szkolenia, Webinary oraz pozostałe produkty i usługi – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Administratora, opisane szczegółowo w § 4 niniejszego Regulaminu;
  • Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest

 

także zobowiązana przesłać na adres siedziby Operatora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania;

 • Dane Osobowe – podstawowe dane o Kliencie, m.in. imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane przekazane bezpośrednio Administratorowi;
 • Oprogramowanie – przeglądarki internetowe, z których może korzystać Klient, w celu korzystania z Serwisu. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer czy Safari;
 • Pliki Cookies (tzw. ciasteczkach) – dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Klienta;
 • Urządzenie – elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartphoney;
 • Umowa – umowa cywilnoprawna, do której zawarcia dochodzi poprzez złożenie Zamówienia, której przedmiotem jest nabycie Szkoleń i Usług Szkoleniowych;
 • Zamówienie – zgłoszenie chęci kupna usług lub produktów oferowanych przez BMI na warunkach określonych niniejszym regulaminem oraz ofertą zamieszczoną na stronie Serwisu poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Klientów i Administratora, a także do innych osób lub podmiotów korzystających w jakikolwiek sposób z serwisu lub usług, produktów oferowanych przez BMI
 2. Serwis, usługi i produkty oraz wszystkie zawarte w nich treści, niezależnie od formy ich prezentacji, stanowią własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania nowych treści, modyfikowania treści już zamieszczonych, a także do usunięcia tych treści w całości lub w części w celu poprawy jakości świadczonych Usług. Nazwy i treści Serwisu, Produkty i Usługi świadczone przez BMI, logo, zasady działania Serwisu, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera oraz kod źródłowy Administratora podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm. Kopiowanie wyżej wymienionych treści, ich dystrybucja i inny użytek zawartości bez uprzedniej zgody Administratora są
 3. W ramach Serwisu oraz Usług i Produktów mogą zostać zamieszczone informacje o usługach świadczonych przez osoby trzecie. Usługi takie będą oznaczone przez wskazanie logo lub znaku towarowego podmiotu świadczącego taką usługę, lub zamieszczenie hiperłącza do strony internetowej danego

Par 2. Serwis i jego funkcje

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Administratorem a Klientem.

 1. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym
 2. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to Urządzenie posiadające dostęp do Internetu oraz do dowolnej graficznej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript i odpowiednimi ustawieniami Plików cookies.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z niespełnienia wymagań technicznych wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu, w tym z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Klienta, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym
 5. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania systemu teleinformatycznego na urządzeniach przenośnych.
 6. Administrator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania
 7. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronie głównej
 8. Klient powinien korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie działania Klienta mające wpływ na pogorszenie działania Serwisu, nieautoryzowany dostęp do niego, generowanie nadmiernego i bezpodstawnego ruchu lub przyrost danych, co może doprowadzić do chwilowych przerw w dostępie do Serwisu, są zabronione.
 9. Klient oświadcza, że w szczególności nie będzie wykorzystywać Serwisu do umieszczania treści, które:
  • naruszają prawo własności intelektualnej lub inne prawa innych podmiotów (w tym Administratora);
  • naruszają przepisy lub regulacje powszechnie obowiązujące;
  • są szkodliwe, nielegalne, nieprawdziwe czy nieprzyzwoite;
  • zagrażają bezpieczeństwu konta Klienta;
  • naruszają bezpieczeństwo sieci komputerowej;
  • zakłócają prawidłowe działanie
 10. Naruszenie któregokolwiek z postanowień ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawę do odebrania Klientowi prawa do korzystania z Serwisu lub dostępu do niego.

 

 1. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Klientów. W szczególności Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych przez
 2. Administrator ma prawo również zaprzestać świadczenia usług elektronicznych w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu

Par 3. Zawarcie umowy i dostawa poprzez korzystanie z Serwisu

 1. Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
 2. Po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną. Sklep umożliwia płatności za pośrednictwem T-Pay.
 3. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez
 4. Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy. Świadczenie Usług Szkoleniowych następuje po otrzymaniu przez Administratora ceny, której zapłaty Klient dokonuje po przekierowaniu na stronę wyboru sposobu płatności.
 5. Po dokonaniu płatności Administrator rozpoczyna świadczenie Usług niezwłocznie po otrzymaniu opłaconego zamówienia, na co Klient wyraża zgodę, a także w przypadku, gdy świadczenie usług polega na dostarczaniu Szkoleń, przesyła je w ciągu 7 dni od dnia zakupu na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszenia wraz z fakturą, o ile żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone przez Klienta w formularzu płatności.
 6. Podczas procesu składania zamówienia lub korzystania z webinarów może być informowany o możliwościach dodatkowego zakupu materiałów uzupełniających, dodatkowego oprogramowania, jak również uczestniczenia w odpłatnych zajęciach stacjonarnych i warsztatach.
 1. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczkomatów InPost lub wybranej przez Administratora firmy
 2. W przypadku zamówienia produktów fizycznych (np. książki) towar wysyłany jest w dni robocze zwykle w przeciągu 48 godzin. W wybranych przypadkach Administrator zastrzega sobie możliwość wydłużenia dostawy w przypadku braków magazynowych po wcześniejszej akceptacji Klienta. Administrator nie odpowiada za wydłużony przez firmy odpowiedzialne za dostarczenie produktów czas
 3. Opłata za dostawę produktów fizycznych jest określona każdorazowo w koszyku zakupowym oraz na stronie sprzedawanego
 4. Administrator może okazjonalnie i dowolnie wprowadzać możliwość bezpłatnej wysyłki. W takim przypadku zostanie to wyraźnie wskazane w koszyku zakupowym oraz na stronie sprzedawanego

Par 4. Zakres Sprzedaży Produktów i Usług

 1. Administrator sprzedaje Produktów i Usług, oferowane na stronie Serwisu, pod domeną coupelretreateden.com.
 2. Realizacja sprzedaży Produktów i Usług przy zastrzeżeniu treści oferty w szczególności może polegać na udostępnianiu Klientowi Materiałów Szkoleniowych w formie plików tekstowych, plików wideo lub plików audio:
  • za pośrednictwem Internetu (online),
  • za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej,
  • na nośnikach video, dyskach komputerowych lub na wszystkich innych typach nośników przeznaczonych do zapisu
 3. Każde e-szkolenie zawiera tekst, a także, w zależności od charakteru konkretnego e-szkolenia, może posiadać elementy graficzne, hiperłącza, nagrania audio, animacje oraz inne, każdorazowo oznaczone w stosownym opisie umieszczonym na stronie Serwisu.
 4. W przypadku dostawy Szkoleń i Materiałów Szkoleniowych utrwalonych na nośnikach video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego Klient posiada prawo wyboru sposobu
 5. Koszty przesyłki są pokrywane przez
 6. Produkty i Usługi oferowane przez Serwis są Produktami własnymi Administratora lub Produktami wydawanymi przez Administratora na podstawie umów zawieranych z podmiotami uprawnionymi do ich rozpowszechniania.
 1. Wszelkie opinie, poglądy czy sugestie zawarte w Produktach są wyłącznie poglądami, opiniami oraz sugestiami wyrażonymi przez ich autorów, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie hiperłącz umieszczonych na zlecenie podmiotów trzecich na stronach Serwisu takich jak linki, banery reklamowe itp. oraz za treści znajdujące się na stronach internetowych, do których te hiperłącza się odwołują.
 3. Administrator udostępnia płatność za pośrednictwem T-pay, a także możliwe jest dokonanie płatności przelewami tradycyjnymi i kartami płatniczymi/kredytowymi.

Par 5. Majątkowe Prawa Autorskie

 1. Dostarczane Klientom Produkty i Usługi przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego
 2. Przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych i niemajątkowych do Szkoleń, Webinarów i Materiałów
 3. Treść Szkoleń, Webinarów i Materiałów Szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi i należy do Administratora (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.), a ich reprodukowanie, przenoszenie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona. Zakazane są wszelkie działania naruszające prawa autorskie do treści Książek, Szkoleń, Webinarów i Materiałów
 4. Informacje podane na stronach Serwisu poza użytkiem prywatnym Klienta lub innymi, zaznaczonymi w tej informacji celami, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane, modyfikowane lub tłumaczone na języki obce bez uprzedniej, pisemnej zgody
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy z Klientem, który narusza prawa

Par 6. Zmiany w Regulaminie

 1. Administrator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
 2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym
 3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę z Administratorem przed publikacją
 4. Klient, który nie akceptuje zmienionych postanowień Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu i świadczonych w jego ramach usług.

Par 7. Prawa Konsumenów

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie zawieranej z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie Klientowi (będącemu konsumentem) wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134).
 2. Na podstawie art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem na odległość w zakresie o dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • Sprzedaży Szkoleń i Webinarów rozpoczętych, za zgodą konsumenta, o której mowa w § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu, przed upływem 14-dniowego terminu,
  • Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego
 4. Zwrotu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Administratora zgłaszającej dokonania zwrotu lub poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy zgodnego z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta na adres Administratora razem ze zwracanym przedmiotem w ustawowym terminie 14
 5. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w miarę możliwości w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe. Klientowi przysługuje prawo dokonania zwrotu towaru lub odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni, bez podania przyczyny bądź odniesienie się do art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zakupionych Produktów i Usług

Par 8. Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Administrator zbiera i przetwarza Dane Osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 1. Administrator umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację Danych Osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw operatora, wynikających z rozwiązanej
 2. Podanie Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i wykonanie Usług
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez
 4. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne lub gdy dane podane przez Klienta są błędne, lub
 5. Podanie przez Klienta Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych niezwiązane z wykonaniem zawartej
 6. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (Pliki cookies), można zapoznać się w Polityce Prywatności.

Par 9. Ceny

 1. Wszystkie aktualne   i   obowiązujące   ceny   sprzedawanych   książek oraz usług szkoleniowych podane są w Ofercie w ramach
 2. Zmiana ceny sprzedawanych książek oraz usług szkoleniowych podanych w Ofercie w ramach Serwisu nie stanowi zmiany niniejszego
 3. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami

Par 10. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dot. zakupionych produktów i usług.
 2. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Administratora           lub          za          pośrednictwem          e-mail: b.********@id******.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną
 4. Reklamacja może dotyczyć w szczególności:
  • jakości technicznej zapisu Szkoleń, Webinarów i Materiałów Szkoleniowych,
 • dostawy Książek (w tym e-booów), Szkoleń, Webinarów i Materiałów Szkoleniowych,
 • uszkodzeń nośników video, dysków komputerowych oraz wszystkich innych typów nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, na których dostarczane są Szkolenia i Materiały Szkoleniowe,
 • innych czynności Administratora związanych z usługami oferowanymi przez niniejszy
 1. Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta lub w innej wybranej przez siebie
 2. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia danych niezbędnych dla jej rozpatrzenia, Administrator niezwłocznie wzywa za pomocą poczty elektronicznej Klienta do jej uzupełnienia, a czas określony w ust. 5 niniejszego paragrafu przedłuża się odpowiednio.
 3. Uprawnienia Klienta z tytułu reklamacji sprzedaży wygasają po roku od dnia sprzedaży, niemniej Klient będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne bądź prawne Szkoleń i Materiałów Szkoleniowych, jeżeli nie zawiadomi Administratora o wadzie w ciągu miesiąca od jej
 4. Klient – Użytkownik, może złożyć reklamację w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na b.********@id******.pl
 5. W wypadku, gdy Klient będący konsumentem składa reklamację co do jakości usług oferowanych przez Administratora, a Administrator nie uzna roszczenia, Klient może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.
  • postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;
  • wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  • interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  • rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach, oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych   należy   ochrona   konsumentów,   oraz   Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Par 11. Zastrzeżenie prawne

 1. Klient, inwestując swoje pieniądze na podstawie informacji zawartych w Książkach, Szkoleniach i Usługach Szkoleniowych, ponosi wyłączną odpowiedzialność za podjęte działania i ich efekty lub skutki. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki związane z podjętymi przez Klienta działaniami w oparciu o informacje zawarte w Produktach i Usługach.
 2. Produkty i Usługi poza indywidualnymi sesjami mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i usług. Konkretne porady powinny być dostosowane do indywidualnych okoliczności. Z tego powodu Klientowi zaleca się konsultacje ze swoim doradcą.
 3. Administrator zastrzega, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku do niniejszego
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których hiperłącza zostaną zamieszczone w ramach Serwisu lub Produktów i Usłig. Administrator zastrzega, iż nie ma wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie

Par 12. Postanowienia Końcowe

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu sprzedaży książek lub umów sprzedaży Szkoleń i Usług Szkoleniowych rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora w oparciu o przepisy prawa
 2. Wszelka korespondencja z Klientem w ramach realizacji umowy sprzedaży będzie prowadzona na adres/dane wskazane przez Uczestnika w formularzu
 3. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych teleadresowych pod rygorem utraty roszczeń.
 4. Domniemywa się, że list wysłany przez Administratora na ostatni znany Administratorowi adres Klienta, jest skutecznie doręczony po upływie 14 dni od daty nadania.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.2022.